فرم اولیه درخواست استخدام:


اطلاعات شخصی:
اطلاعات اسکان:

اطلاعات تحصیلی:

شرایط استخدام

  • استخدام شما در این مدت یک ماه بصورت آزمایشی خواهد بود.
  • صنایع آذربایجان طی مدت آزمایش میتواند از ادامه كار (در صورت عدم حصول رضایت) جلوگیری نماید.
  • پرداخت حقوق طی مدت آزمایشی برابر ضوابط صنایع آذربایجان و توافق بعمل آمده صورت خواهدپذیرفت.
  • بدیهی است پس از پایان مدت آزمایشی استخدام نهایی و صدور دفترچه بیمه انجام خواهد شد.
  • پس از عقد قرارداد بر اساس ضوابط صنایع آذربایجان مبلغ سفته دریافت میگردد.
  • اينجانب كليه شرايط فوق و توافقات انجام شده را مي‌پذيرم .