زین صندلی(هندا)

کدفنی: 100009

نوع ورق : روغنی
ضخامت ورق : 1میله ، ورق به ضخامتهای متفرقه